O nadačním fondu

Nadační fond pro lékařský výzkum byl založen v únoru 2020 ve prospěch Fakultní nemocnice v Motole v oblasti onkologie a interní medicíny. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu je společnost CENTRAL GROUP. Firma na své náklady rovněž zajišťuje veškeré organizační a administrativní záležitosti související s činností fondu. Díky tomu mohou být veškeré příjmy nadačního fondu v plné míře využity pro naplnění jeho poslání.

Organizační struktura

Poslání nadačního fondu

Hlavním posláním Nadačního fondu pro lékařský výzkum je podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti léčby nádorových a dalších interních onemocnění. K zavádění světových poznatků do praxe u nás přispívá zejména účast českých lékařů na odborných stážích, kongresech a konferencích v zahraničí. Prostředky z veřejných zdrojů jsou pro účely výzkumu a vzdělávání v oblasti zdravotnictví u nás bohužel velmi omezené, proto je finanční podpora ze soukromých zdrojů pro tyto účely mimořádně důležitá.

Statut nadačního fondu

Fakultní nemocnice v Motole

Posláním Fakultní nemocnice v Motole je léčit nemocné s využitím nejmodernějších poznatků lékařské vědy a zajišťovat svým klientům komplexní a kvalitní péči pro všechny fáze lidského života. Fakultní nemocnice v Motole poskytuje základní, specializovanou a super specializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé i seniory. Je největším zdravotnickým zařízením v České republice s kapacitou 2 199 lůžek. Ambulantně ošetří více než jeden milion pacientů ročně.

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole provádí komplexní multidisciplinární léčbu nádorových onemocnění (solidní nádory a lymfomy) ve spolupráci s ostatními odbornými pracovišti ve FNM, VFN, NNH a Protonovým centrem. Je jedním ze dvou center v České republice zaměřujících se na léčbu vzácných nádorů a je členem Evropské referenční sítě pro léčbu vzácných nádorů. Onkologická klinika je výukovým pracovištěm pro 2. LF UK a pro Fakultu jadernou a fyzikálně-inženýrskou ČVUT.

Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole

Interní klinika poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči ambulantním a hospitalizovaným pacientům spádové oblasti a superkonziliární služby nemocným z celé České republiky. Její činnost se soustřeďuje na kardiologii a angiologii, gastroenterologii s hepatologií, metabolické poruchy a nefrologii. V rámci širší spolupráce je ve fakultní nemocnici dostupná také péče osobám s chorobami žláz s vnitřní sekrecí a plic.

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

ředitel Fakultní nemocnice v Motole

„Lékařský výzkum je jedno z nejprogresivnějších odvětví vědy, které se v současnosti dynamicky rozvíjí, je ovšem také neobyčejně nákladné. Jenom ve Fakultní nemocnici v Motole se z výzkumných a grantových prostředků ročně uvolní až 150 miliónů korun. Na druhé straně přináší viditelné výsledky pro každého z nás, pro každého obyčejného člověka, který se někdy stává pacientem. Proto jsme velmi rádi, že kromě státu, který přináší tyto prostředky, se najdou i soukromí donátoři, kteří přispívají k tomu, aby úroveň vědy ve Fakultní nemocnici v Motole byla na špičkové evropské úrovni a takového daru si velmi vážíme.“

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Tel.: (+420) 224 431 111reditelstvi@fnmotol.cz www.fnmotol.cz

Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.

předseda představenstva CENTRAL GROUP a. s.

„Před 14 lety jsme založili Nadační fond pro zdraví dětí ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí. Činnost a výsledky tohoto fondu jednoznačně potvrdily, že podpora výzkumných a vzdělávacích projektů ve zdravotnictví má velký význam, a proto jsme se rozhodli naši sponzorskou činnost nyní rozšířit. Ve prospěch Fakultní nemocnice v Motole jsme založili Nadační fond pro lékařský výzkum, který je primárně zaměřen na onkologii, interní medicínu a zavádění světových poznatků v těchto důležitých oblastech do praxe. Jsem přesvědčen, že finanční prostředky tomuto špičkovému českému pracovišti výrazně pomohou ještě více zvýšit procentuální úspěšnost nejen v diagnostice, ale také následné léčbě onkologických a dalších interních onemocnění.“

CENTRAL GROUP a.s. Budova EMPIRIA, Na Strži 65, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 226 222 222info@central-group.cz www.central-group.cz

Jak můžete pomoci?

Děkujeme všem dárcům a mediálním partnerům Nadačního fondu pro lékařský výzkum za finanční i jinou pomoc, díky které můžeme výzkum v oblasti léčby nádorových a dalších interních onemocnění podporovat. Nadačnímu fondu pro lékařský výzkum můžete přispět následujícím způsobem.

Bankovním převodem

ČS, číslo účtu: 500073062/0800
Česká spořitelna, a.s.
Regionální korporátní centrum Praha - jih
Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4

Poštovní poukázkou typu A

Do poštovní poukázky je třeba vyplnit tyto údaje:
majitel účtu: Nadační fond pro lékařský výzkum, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
číslo účtu/kód banky majitele účtu: 500073062/0800
odesílatel: jméno, příjmení, (název společnosti), adresaVeřejná sbírka bude prováděna způsobem podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných sbírkách, tj. shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky č.j. MHMP 1276994/2020.

Daňové úlevy

Vážení dárci, nabízíme vám možnost získat jednoduchým způsobem potvrzení pro uznání daňové úlevy.

Charitativní galavečer v Obecním domě
13.2.2020

Největší český rezidenční stavitel Central Group i v letošním roce přispívá nemalou částkou na dobrou věc. Již 13 let sponzoruje Nadační fond pro zdraví dětí. Na galavečeru zároveň představil zcela nový Nadační fond pro lékařský výzkum. Ten založil ve prospěch Fakultní nemocnice v Motole na podporu vzdělávání a výzkumu v oblasti onkologie a interní medicíny. Obě nadace na galavečeru obdržely šek na jeden milion korun.

Podporují nás

Děkujeme všem partnerům za podporu prestižních společenských projektů, které jsou pro charitu a související fundraising velkým přínosem.